барлық білім беру деңгейінің педагогтарын (ЖОО-дан басқа)
1.Біліктілікті арттыру курстары (72 сағат). Оқыту формасы: күндізгі, қашықтықтан, жекеше, корпоративтік:
білім беру ұйымдарының персоналдарын (кадр бөлімінің қызметкерлерін, хатшыларды)
білім беру жүйесінен тыс жұмыс істейтін педагогтарды (медициналық ұйымдар, әлеуметтік қорғау мекемелері, ІІМ және т.с.с.)
2.  Педагогикалық іс-әрекет бағыттары бойынша консалтингтік қызметтер:
білім беру ұйымының стратегиясы мен даму бағдарламасын әзірлеу
педагогикалық қызметкерлерді және білім беру ұйымдарын аттестаттау
Кәсіби байқауларға қатысу
халықаралық зерттеулерге дайындық
оқу, оқу-әдістемелік және бағдарламалық өнімдерді әзірлеу, ғылымима қалалар жазу
3. Педагогикалық еңбектерді жариялауға және басып шығаруға ықпал ету.

Педагогтер үшін біліктілікті арттыру бойынша білім беру қызметі
Тәрбиешілер, әдіскерлер, педагог-психологтар, дефектолог-мұғалімдер, логопед-мұғалімдер, қазақ, орыс, шет тілдер мұғалімдері, бейнелеу өнері мұғалімдері, дене шынықтыру нұсқаушысы, музыкалық жетекшілер.
Педагогтер үшін біліктілікті арттыру бойынша білім беру қызметі:


1. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту:
оқу/тәрбие жұмысы бойынша директор орынбасарлары,шағын орталықтар, мектеп алды даярлық сынып, мұғалімдері, бастауыш сынып мұғалімдері, пән мұғалімдері, психолог-педагогтер, логопед-мұғалімдер, дефектолог-мұғалімдер, әлеуметтік педагогтер, инклюзивтік білім беру сынып мұғалімдері, кітапханашылар, педагог-ұйымдастырушылар, тәлімгерлер (аға тәлімгерлер).
2. Бастауыш, негізгі, орта білім беру ұйымдары:
3. Техникалық және кәсіби білім беру ұйымдары:
Директор орынбасарлары, әдіскерлер, пән оқытушылары (бағыттар бойынша), өнірістік оқыту шеберлері, педагог-психологтар, кітапханашылар.
4. Ата-аналарының қорғауынсыз қалған балаларға арналған ұйымдар және арнайы білім беру ұйымдары (бала үйі, балалар үйі, кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығы):
Директор орынбасарлары, дефектологтар, логопедтер, пән мұғалімдері, әлеуметтік педагогтер, тәрбиешілер (аға тәрбиешілер), емдеу, дене шынықтыру нұсқаушысы.
5. Қосымша білім беру ұйымдары:
Директор орынбасарлары, қосымша білім беру педагогтері (бағыттар бойынша).
Перечень предоставляемых услуг


педагогов всех уровней образования (кроме вузовского)
1. Курсы повышения квалификации (72 часа). Формы обучения: очная, дистанционная, индивидуальная, корпоративная:
педагогов всех уровней образования (кроме вузовского)
педагогов, работающих вне системы образования (медицинские организации, учреждения социальной защиты, МВД и т.д.)
2. Консалтинговые услуги по направлениям педагогической деятельности:
разработка стратегии и программы развития организации образования
аттестация педагогических работников и организаций образования
участие в профессиональных конкурсах
подготовка к международным исследованиям
разработка учебной, учебно-методической и программной продукции, написание научных статей
3. Содействие в публикации и издании педагогических трудов.

Воспитателей, методистов, педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, учителей казахского, русского, иностранных языков, учителей изобразительного искусства, инструкторов по физкультуре, музыкальных руководителей.
Образовательные услуги по повышению квалификации для педагогов:


1. Дошкольного воспитания и обучения:
Заместителей директоров по учебной/воспитательной работе, педагогов классов дошкольной подготовки, мини-центров, учителей начальных классов, учителей-предметников, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, социальных педагогов, учителей классов инклюзивного образования, библиотекарей, педагогов-организаторов, вожатых (старших вожатых).
2. Организаций начального, основного, среднего образования:
3. Организаций технического и профессионального образования:
Заместителей директоров, методистов, преподавателей дисциплин (по направлениям), мастеров производственного обучения, педагогов-психологов, библиотекарей. 
4. Организаций специального образованияи организаций для детей, оставшихся без попечения родителей (домов ребенка, детских домов, центров адаптации несовершеннолетних):
Заместителей директоров, дефектологов, логопедов, учителей-предметников, социальных педагогов, воспитателей (старших воспитателей), инструкторов ЛФК.
5. Организаций дополнительного образования:
Заместителей директоров, педагогов дополнительного образования (по направлениям).
Информация о Центре   |   Перечень услуг   |   Контакты   |   Форма регистрации
«ДАМУ»
Біліктілікті арттыру орталығы
«ДАМУ»
Центр повышения квалификации
Центр повышения квалификации "ДАМУ"